Termeni si conditii

  1.  AMC Business Gate SRL, departamentul: CENTRUL DE STUDII FINANCIARE AMC360, cu sediul în Cluj-Napoca str. Maramuresului nr. 59A, jud. Cluj cu nr. de ordine în Reg. Comertului J12/2131/2013, CIF 31957840, reprezentata legal de către Anamaria Popa, Administrator, în calitate de furnizor de servicii de formare profesională.

și

  1. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui pachet de servicii sau dorește participarea la unul dintre programele sau evenimentele organizate de către departamentul de Centrul de Studii Financiare AMC360 din cadrul AMC Business Gate, în calitate de beneficiar/client (se pot regăsi sub ambele denumiri în document).

CAPITOLUL I

1. Obiectul contractului: Achiziționarea de servicii de formare profesională, achiziționarea de servicii hoteliere sau a altor servicii/pachete de servicii pentru care Centrul de Studii Financiare AMC360 este autorizat sau are dreptul legal să le organizeze pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile statutare ale fundației.

2. Principii ale colaborării cu Centrul de Studii Financiare AMC360: 

2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii formare, perfecționare, achiziționat de la Centrul de Studii Financiare AMC360 se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral.

2.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți.

2.3. Orice fișă individuală de înscriere (document care poate fi solicitate pe site-ul Centrului de Studii Financiare AMC360 la secțiunea înscrieri care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor.

2.4. Prin completarea și transmiterea fișei individuale de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Centrului de Studii Financiare AMC360  precum și clauzele menționate în fișa individuală de înscriere.

3. Definirea unor termeni:

3.1. Beneficiar: client persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de Centrul de Studii Financiare AMC360.

3.2. Plătitor/Cumpărător: instituția publică și privată sau persoana fizică care suportă costurile serviciilor furnizate de Centrul de Studii Financiare AMC360, în nume propriu sau în numele și pe cheltuiala unui terț sau al beneficiarului.

3.3. Cursant: persoana care a completat o fișă individuală de înscriere și participă la unul din programele de formare/perfecționare organizate de Centrul de Studii Financiare AMC360 în numele și pe cheltuiala Plătitorului/Cumpărătorului. 

3.4. Servicii de formare profesională: programe de formare și dezvoltare profesională, cursuri, seminarii, conferințe, workshop-uri, training-uri sau orice altă formă de pregătire profesională sau academică desfășurată de Centrul de Studii Financiare AMC360 în calitate de furnizor.

CAPITOLUL II

4. Drepturi și obligații ale beneficiarului:

4.1. Beneficiarul are dreptul de a participa la programele de formare/perfecționare sau de a achiziționa serviciile oferite de Centrul de Studii Financiare AMC360 în conformitate cu oferta sau prezentarea de pe site-ul www.amc360.ro sau cu oferta comunicată direct de către Centrul de Studii Financiare AMC360.

5. Drepturi și obligații ale Centrului de Studii Financiare AMC360:

5.1. Centrul de Studii Financiare AMC360 are dreptul de a organiza programe de formare și dezvoltare profesională, cursuri, seminarii, conferințe, workshop-uri, training-uri și orice alt tip de activități similare în conformitate cu obiectul său de activitate și cu legislația în vigoare.

5.2. Centrul de Studii Financiare AMC360 are dreptul de a refuza participarea la programele de formare/perfecționare sau de a refuza achiziționarea de servicii a unei persoane fizice sau juridice care nu îndeplinește condițiile de participare sau care a încălcat în mod repetat termenii și condițiile contractuale.

5.3. Centrul de Studii Financiare AMC360 are obligația de a organiza programele de formare/perfecționare sau de a furniza serviciile în condițiile și termenii prevăzuți în prezentul contract și în oferta de pe site-ul www.amc360.ro sau în oferta comunicată direct de către Centrul de Studii Financiare AMC360.

CAPITOLUL III 6. Tarife și plăți:

6.1. Prețurile pentru serviciile de formare profesională,  conferințe sau orice alt tip de servicii oferite de Centrul de Studii Financiare AMC360 sunt cele specificate în oferta de pe site-ul www.amc360.ro sau în oferta comunicată direct de către Centrul de Studii Financiare AMC360.

6.2. Plata serviciilor se poate efectua prin cu cardul online sau virament bancar în contul menționat în factură sau în orice alt cont indicat de Centrul de Studii Financiare AMC360, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.

6.3. În cazul în care plata serviciilor nu este efectuată în termenul menționat la punctul 6.2., Centrul de Studii Financiare AMC360 își rezervă dreptul de a anula participarea beneficiarului la programul de formare/perfecționare sau de a anula/suspenda furnizarea serviciilor, fără a-i aduce la cunoștință acestuia sau Plătitorului/Cumpărătorului, dar cu menționarea în factură a faptului că plata nu a fost efectuată la termenul menționat și că beneficiarul poate participa ulterior la un alt program similar în condițiile îndeplinirii condițiilor de participare și achitării tarifului de participare.

CAPITOLUL IV 7. Răspunderea părților:

7.1. Centrul de Studii Financiare AMC360 își asumă responsabilitatea pentru buna desfășurare a programelor de formare/perfecționare și pentru furnizarea serviciilor conform standardelor prevăzute în ofertă și în prezentul contract.

7.2. Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor furnizate în fișa individuală de înscriere și în orice alt document pus la dispoziție de Centrul de Studii Financiare AMC360.

7.3. Orice neînțelegere sau litigiu între părți va fi soluționat pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere prelungită, de instanțele competente.

CAPITOLUL V 8. Confidențialitatea datelor:

8.1. Centrul de Studii Financiare AMC360 se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de beneficiari, conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. 8.2. Beneficiarul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării și derulării programelor de formare/perfecționare și pentru informarea asupra altor programe sau servicii oferite de către Centrul de Studii Financiare AMC360.

CAPITOLUL VI 9. Dispoziții finale:

9.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării și poate fi modificat doar în scris și cu acordul expres al ambelor părți.

 

GDPR 

SC A M C BUSINESS GATE SRL,  (AMCBG) cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr.59 A, jud. Cluj, țara România, cod unic de înregistrare 31957840, J12/2131/2013

POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

AMCBG – Institutul pentru Studii de administrare eficientă a afacerilor și de Legislația Muncii si furnizor de formare profesional – denumită în continuare Amc360,  se aliniază noilor reglementări privind protecţia datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr.679/2016. Astfel, prin această Politică de confidenţialitate, organizaţia noastră îşi asigură toate părţile interesate de respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la viată privată.

  1. DEFINIŢII

DATE CU CARACTER PERSONAL – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PRELUCRARE – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

OPERATOR – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

UTILIZATOR – înseamnă orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

DESTINATAR – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

PARTE TERŢĂ – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

CONSIMŢĂMÂNT – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

ÎNCĂLCAREA  SECURITĂŢII DATELOR CU  CARACTER PERSONAL – înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 TEMEI LEGAL DE COLECTARE ŞI PRELUCRARE

Temeiul legal avut în vedere pentru colectarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul General de Protecţie a Datelor nr. 679/2016 la nivelul UE.

II COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră şi modul în care facem colectarea variază în funcţie de serviciile AMCBG pe care le utilizaţi, modul în care interacţionaţi sau aţi interacţionat cu societatea noastra sau în funcţie de datele obţinute de la o terţă parte care avea acordul de a face schimb de informaţii cu noi.

 

AMCBG poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

➢  numele şi prenumele;

➢  domiciliu și adresa de e-mail;

➢  număr de telefon;

➢  date privind studiile, formarea profesională și experiența în muncă.

 

AMCBG vă asigură de faptul că datele cu caracter personal vor fi:

➢  prelucrate cu bună-credință şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

➢  colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

➢  adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

➢  exacte şi actualizate – datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

➢  stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate.

 

AMCBG protejează datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în acest sens.

 

AMCBG poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor aspecte:

➢  interese justificate și/sau legitime ale AMCBG;

➢  conformarea la o cerinţă legală imperativă (ex. cerinţe legale, contabile, fiscale);

➢  consimţământ pe care îl acordaţi.

 

Vom colecta datele dumneavoastră personale atunci când:

➢   solicitați înscrierea la un curs, eveniment,  organizat de AMCBG;

➢  vă înregistraţi şi autentificaţi pe site-ul amc360.ro;

➢  participaţi la evenimente organizate de AMCBG sau la care suntem parteneri;

➢  postaţi comentarii la diferite articole pe pagina de social media a societății;

➢  transmiteţi mesaje prin email, telefonic sau prin alte mijloace de comunicare;

➢  datele dumneavoastră cu caracter personal sunt publice;

➢  vă abonaţi la newsletter AMCBG;

*AMCBG are conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde dumneavoastră puteţi face comentarii, asumându-vă condiţiile de realizare a acestora.

 

Dacă este cazul, facem schimb de informaţii referitoare la dumneavoastră cu:

➢  organisme de aplicare a legii;

➢  terță parte de ex.: parteneri organizare cursuri, evenimente, cazare – masă, transport, servicii de tipar, de pază și securitate;

➢  terţă parte când dezvăluirea este necesară pentru îndeplinirea unei cerinţe legale sau pentru împiedicarea unor fraude, apărarea drepturilor şi proprietăţii, apărarea intereselor dumneavoastră.

Vom comunica cu dumneavoastră, de regulă, prin corespondență electronică (e-mail) dar și prin poștă sau telefon, în următoarele situații:

➢  invitații la evenimente organizate de AMCBG sau la care suntem parteneri;

➢  informații de tip newsletter;

➢ invitații la participare în cadrul unor proiecte / programe / lucrări științifice, de cercetare, sondaje, sau alte asemenea.

III PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Vom stoca informaţiile dumneavoastră pe perioada nedeterminată, ţinând seama de legi, cerinţe legale ori statutare sau atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului precis pentru care au fost colectate.

 

IV DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

AMCBG asigură persoanele vizate că în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal le sunt respectate drepturile legale, şi anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a rectifica datele dumneavoastră, în cazul în care nu sunt corecte.

 

V Dreptul la ştergerea datelor

AMCBG colectează, prelucrează şi păstrează datele dumneavoastră personale strict pentru scopul pentru care au fost adunate şi doar cât este necesar pentru realizarea scopului. În anumite circumstanţe aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră. În cazul în care consideraţi că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să depuneţi sesizare la adresa de e-mail a societatii. 

 

Obiecţii şi sugestii privind datele cu caracter personal puteţi trimite la adresa de e-mail a societatii. 

 

Vom face tot posibilul pentru a le soluţiona în cel mai scurt timp posibil.  

 

Centrul de Studii Financiare AMC360 este furnizor acreditat de formare profesională înregistrat în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulților a Municipiului Cluj-Napoca iar certificatele de absolvire sunt emise de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a Ministerului Educației și Cercetării.

Furnizăm formare pentru manageri, antreprenori și profesioniști din diverse domenii construind pe o bază solidă.

Centrul de Studii Financiare AMC360 este furnizor acreditat de formare profesională înregistrat în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulților a Municipiului Cluj-Napoca iar certificatele de absolvire sunt emise de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a Ministerului Educației și Cercetării.

Furnizăm formare pentru manageri, antreprenori și profesioniști din diverse domenii construind pe o bază solidă.